آزمایش SDN اندازه نانو ذرات

مالورن انگلستان توسط پژوهشگاه 

صنعت نفت

 

 

  آزمایش SDN و PDI اندازه

نانو ذرات مالورن انگلستان (کفا)

 

 

 

انجام آزمایش MIC در دانشگاه 

   شهید بهشتی

 

 

 

موافقت کمیسیون وزارت بهداشت

با تولید ضدعفونی بیمارستانی

   NANO  SILVERAL

 

 

آزمایش عدم سمیت 

دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه تهران

 

 

اندازه پتانسیل زتا (پایداری)

مالورن انگلستان توسط پژوهشگاه

صنعت نفت

 

 

 آزمایش TEM تصویر نانو ذرات

آزمایشگاه ستاد فناوری نانو 

( کفا )

 

آزمایش SDV اندازه نانو ذرات

مالورن انگلستان توسط پژوهشگاه

صنعت نفت

 

 

آزمایش MIC & MBC

آزمایشگاه تخصصی سها

 

 

آزمایشات Short Term

آزمایشگاه تخصصی سها

 

 

آزمایشات Long Term

آزمایشگاه تخصصی سها

 

 

  تهیه الیاف و پارچه ضد

میکروبی با نانوسیلور

 

استفاده از نانو نقره به

عنوان آنتی سپتیک و ضد 

الکترسیته ساکن

 

تولید ضدعفونی کننده با پودر

و کلوئید نانوسیلور

 

تهیه و تولید پودر و کلوئید

نانوسیلور

 

کاربرد نانوسیلور در منسوجات

به عنوان آنتی باکتریال ،‌ ضد بو

و ‌ضد الکتریسیته ساکن

 

تهیه پلیمر آنتی باکتریال

حاوی نانو سیلور

 

 

نانوسیلور به عنوان افزودنی

به گرانول جهت آنتی

باکتریالی

 

کاربرد نانوسیلور در منسوجات

به روش پدینگ

 

 

تهیه الیاف و پارچه ضد

میکروبی با نانوسیلور

 

 

تولید زئولیت با نانوسیلور

استفاده در صنایع مختلف

 

 

تهیه ظروف آنتی باکتریال با

نانو سیلور

 

 

کامپوزیت نانو سیلور در تهیه

مستر بچهای آنتی میکروبیالی

 

 

بکارگیری نانو سیلوردر بدنه های

انکوباکتورجهت آنتی باکتریالی

 

 

تولید آفت کشهای گیاهی با

نانوسیلور

 

 

استفاده از نانو سیلور جایگزین 

سمومو ضدعفونی کننده ها

در کشاورزی

 

کاربرد نانو سیلور در دام ، طیور

و آبزیان به عنوان ضدعفونی

کننده، آنتی بیوتیک و واکسن ها

 

استفاده از نانوسیلور در رنگ ،

رزین و لاک جهت آنتی باکتریال 

 

 

تولید دستکش آنتی باکتریال با

نانوسیلور

 

 

استفاده از نانو در تولید تور

ماهیگیری عدم جلبرگ

 

 

تولید ماده بوگیر پا با نانو سیلور

 

 

 

 

 

 

 

....

تهیه و تولید پودر TIO2 حامل

نانو سیلور

 

 

 

تولید چسب آنتی باکتریال با

نانوسیلور

 

 

 

تولید سرامیک لعابدار با نانوسیلور

جهت آنتی باکتریال